ALGEMENE VOORWAARDEN DUTCH HORECA LEVERANCIER B.V.

Onderstaande algemene voorwaarden worden gehanteerd door Dutch Horeca Leverancier B.V., gevestigd te Amsterdam.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Dutch Horeca Leverancier B.V. en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;
 • Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Dutch Horeca Leverancier B.V. een overeenkomst is aangegaan tot levering van goederen en/of diensten;
 • Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) worden (af)geleverd;
 • Diensten: door Dutch Horeca Leverancier B.V. aan Afnemer te verlenen diensten, waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – het geven van advies;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen afnemer en Dutch Horeca Leverancier B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten.
 2. Algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien dat door Dutch Horeca Leverancier B.V uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk bevestigd.
 3. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door Dutch Horeca Leverancier B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en Dutch Horeca Leverancier B.V.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst met Dutch Horeca Leverancier B.V. komt eerst tot stand nadat Dutch Horeca Leverancier B.V. zulks schriftelijk dan wel per e-mail heeft bevestigd, dan wel vanaf het tijdstrip waarop Dutch Horeca Leverancier B.V. een aanvang heeft genomen met het uitvoering geven aan haar verplichtingen.
 2. Alle aanbiedingen van Dutch Horeca Leverancier B.V. geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van Dutch Horeca Leverancier B.V. dan wel haar leveranciers strekt.
 3. Elke overeenkomst met Dutch Horeca Leverancier B.V. wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer op grond van door Dutch Horeca Leverancier B.V. eventueel in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt.
 4. Dutch Horeca Leverancier B.V. behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. In een dergelijk geval zal Dutch Horeca Leverancier B.V. niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.
 5. Binnen onze aanbiedingen, catalogi en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij Dutch Horeca Leverancier B.V. ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt.

Artikel 4 Prijzen en offertes

 1. Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard. Dutch Horeca Leverancier B.V. is gerechtigd overeengekomen prijzen te verhogen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende elementen voordoen. Denk hierbij aan stijging van factoren, zoals fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten.
 2. Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen per stuk en exclusief 21% omzetbelasting en overige op de verkoop en levering van de overheidslasten vermeld.
 3. Indien Dutch Horeca Leverancier B.V. op grond van het gestelde in het eerste lid overgaat tot verhoging van de prijs is de afnemer gerechtigd de opdracht te annuleren mits hij dat onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan Dutch Horeca Leverancier B.V., en tegen vergoeding van de door Dutch Horeca Leverancier B.V. gemaakte directe kosten. Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde opdracht is geleverd blijft afnemer de oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd.
 4. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 5 Bestellingen

 1. Bestellingen worden slechts behandeld nadat de bestelprocedure zoals vermeld op de website van Dutch Horeca Leverancier B.V. volledig is doorlopen.
 2. Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen Dutch Horeca Leverancier B.V. en haar klanten, dan wel tussen Dutch Horeca Leverancier B.V. en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de klant bij Dutch Horeca Leverancier B.V. gedane bestelling, is Dutch Horeca Leverancier B.V. nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens Dutch Horeca Leverancier B.V.
 3. Dutch Horeca Leverancier B.V. heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 6 Annulering overeenkomst

Het annuleren van een met Dutch Horeca Leverancier B.V. gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Dutch Horeca Leverancier B.V. De koper is gehouden aan voor alle voor Dutch Horeca Leverancier B.V. hieruit voortvloeiende schade en kosten aan Dutch Horeca Leverancier B.V. te vergoeden. Na de totstandkoming van een overeenkomst doorgegeven wijziging in die overeenkomst kan Dutch Horeca Leverancier B.V. slechts binden na de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Dutch Horeca Leverancier B.V.

Artikel 7 Overmacht

 1. Indien door overmacht aan de zijde van Dutch Horeca Leverancier B.V. de uitvoering van de overeenkomst met meer dan vier weken vertraagd wordt, zijn zowel Dutch Horeca Leverancier B.V. als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien de overmacht intreedt terwijl reeds ten dele uitvoering is gegeven aan de overeenkomst, is Dutch Horeca Leverancier B.V. gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Dutch Horeca Leverancier B.V. onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, defecten aan machines, transportmoeilijkheden en niet tijdige levering door leveranciers van Dutch Horeca Leverancier B.V.
 4. 4. Indien Dutch Horeca Leverancier B.V. op grond van overmacht overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is zij niet gehouden tot het vergoeden van schade aan afnemer.

Artikel 8 Risico overgang

Het risico op tenietgaan en/of achteruitgang van de door Dutch Horeca Leverancier B.V. geleverde goederen gaat over op de koper nadat Dutch Horeca Leverancier B.V. de goederen op het in de opdrachtbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.

Artikel 9 Afnameverplichting

De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment waarop deze aan het overeengekomen adres worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 10 Levertijden

 1. De door Dutch Horeca Leverancier B.V. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn.
 2. Bij niet tijdige aflevering dient de koper Dutch Horeca Leverancier B.V. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Wanneer Dutch Horeca Leverancier B.V. haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van Dutch Horeca Leverancier B.V. , maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van Dutch Horeca Leverancier B.V., dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Dutch Horeca Leverancier B.V., is Dutch Horeca Leverancier B.V. niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, daaronder begrepen aanvullende vergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. De aansprakelijkheid van Dutch Horeca Leverancier B.V. blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de geleverde goederen waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft. Dutch Horeca Leverancier B.V. is nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de schade welke door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt.
 3. Indien de verzekering niet tot uitkering overgaat is Dutch Horeca Leverancier B.V. in ieder geval nimmer gehouden meer schade te vergoeden dan de waarde van de overeenkomst, althans het factuurbedrag.
 4. Indien Dutch Horeca Leverancier B.V., terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met afnemer c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld is afnemer gehouden haar ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan die derde moet voldoen.

Artikel 12 Betaling

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van het door Dutch Horeca Leverancier B.V. gefactureerde bedrag voorafgaand aan de levering te geschieden. Betaling van het aan Dutch Horeca Leverancier B.V. verschuldigde dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Zodra Dutch Horeca Leverancier B.V. heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van Dutch Horeca Leverancier B.V. is bijgeschreven zal zij overgaan tot verzending van het product.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

 1. Dutch Horeca Leverancier B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde goederen totdat al haar vorderingen op afnemer terzake van de door Dutch Horeca Leverancier B.V. ingevolge de betreffende overeenkomst aan afnemer geleverde goederen volledig zijn voldaan.
 2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen terzake van tekortschieten van de kant van afnemers in de nakoming van de betreffende overeenkomst.
 3. Dutch Horeca Leverancier B.V. is gerechtigd om wanneer afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde doch bij afnemer aanwezige goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen.
 4. Indien de afnemer nog onder het eigendomsvoorbehoud van Dutch Horeca Leverancier B.V. vallende goederen aan derden heeft verkocht en geleverd, dan treedt de vordering van de afnemer op de derde in de plaats van de eigendom en wordt die vordering geacht door de afnemer op voorhand aan Dutch Horeca Leverancier B.V. te zijn gecedeerd. De afnemer is verplicht om aan de derde van deze cessie mededeling te doen.

Artikel 14 Reclamaties

 1. De afnemer is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering deugdelijk te controleren op gebreken. Onder gebreken worden niet begrepen geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in onder meer hoeveelheid, kwaliteit, kleur of gewicht.
 2. Reclames op leveranties van al onze produkten dienen binnen 24 uur na levering van die goederen schriftelijk aan Dutch Horeca Leverancier B.V. te geschieden. Indien de afnemer niet binnen de toepasselijke termijn heeft gereclameerd dan wordt hij geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclame.
 3. Na geregistreerde ontvangst van de klacht stelt Dutch Horeca Leverancier B.V. zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De afnemer dient Dutch Horeca Leverancier B.V. bij dit onderzoek behulpzaam te zijn.
 4. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Dutch Horeca Leverancier B.V. de keuze hebben om:a. de goederen terug te nemen en te vervangen, of;
  b. de koopovereenkomst te ontbinden, of;
  c. een redelijke vermindering van de verkoopprijs te crediteren.
  Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en is slechts mogelijk nadat Dutch Horeca Leverancier B.V. daarmee heeft ingestemd.
 5. Reclames geven de afnemer nimmer het recht om de overeenkomst te ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken op schadevergoeding

Artikel 15 Opschorting/ontbinding

 1. Onverminderd de in de Wet genoemde gevallen heeft Dutch Horeca Leverancier B.V. indien afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Dutch Horeca Leverancier B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Dutch Horeca Leverancier B.V. verder toekomende rechten.
 2. Onverminderd de in de Wet genoemde gevallen heeft Dutch Horeca Leverancier B.V. indien afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Dutch Horeca Leverancier B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Dutch Horeca Leverancier B.V. verder toekomende rechten.
 3. Het recht van Dutch Horeca Leverancier B.V. tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding geldt tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of afnemer in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens Dutch Horeca Leverancier B.V. na te komen alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, overdracht van het bedrijf van afnemer en voorts in het geval goederen van afnemer in beslag worden genomen, dan wel afnemer onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest.
 4. Afnemer is slechts bevoegd de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten. De mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst tussen Dutch Horeca Leverancier B.V. en de afnemer, zijnde in dit geval een rechtspersoon, op grond van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 16 Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

 1. Alle geschillen welke verband houden met een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel dan wel ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, dienen te worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
 2. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn dan wel niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die doel en strekking van de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benaderen.